2020 m. rugsėjis

LRT Plius

Laida “Literatūros pėdsekys”

Šioje laidoje – kunigo, ateitininko, teologijos literato Stasio Ylos veiklos ir kūrybos kelias.

Atsidūrus bet kurioje istorinėje situacijoje, kunigui ypač rūpėjo Lietuvos dvasinis veidas, krikščioniškų vertybių puoselėjimas, evangelinių tiesų priartinimas prie paprasto pasauliečio savivokos, rūpėjo katechetinis nuoširdus maldingumas bei intelektualinių žinių ugdymas.

Stasio Ylos garsusis kūrinys „Žmonės ir žvėrys Dievų miške“ – tragiškas liudijimas apie istorijos pervartose atsidūrusių lietuvių inteligentų likimus, o jo kurtos maldos Štuthofe tapo pavyzdžiu, kaip žmogaus galimybes viršijančiose ribinėse gyvenimo situacijose per dramatiškiausias asmenines patirtis tikintysis geba kreiptis į Dievą savais žodžiais. Sielovadinė veikla nenutrūko net mirties akivaizdoje, kai rizikuodami gyvybe kartu su Dievo tarnu, kunigu Alfonsu Lipniūnu, laužydami liturgines taisykles, minties eiga aukodavo šv. Mišias ir teikdavo būtinus patarnavimus ten kalintiems krikščioniams.

Dalintis: