2012 m. vasario mėn.

Filmo pabaigoje mums metamas iššūkis padaryti tris dalykus:
1. Atverti akis ir pastebėti skurdo realybę;
2. Nesusitaikyti su skurdu, bet pasiryžti tai keisti;
3. Imti veikti, padaryti ką nors ten, kur esame, kas įmanoma mūsų jėgoms.
Pasiskirstykite mažomis grupelėmis ir pasidalinkite savo mintimis apie šiuos tris iššūkius.

Viešpatie Jėzau, meldžiame Tave už teisingumą ir taiką Madagaskare, Lietuvoje bei visame pasaulyje; už tėvą Pedro ir į jį panašius, kurie uoliai darbuojasi tam, kad išgelbėtų kitus ir padėtų jiems oriai gyventi. Įkvėpk ir mums didvyrių dvasios, kad užuot ieškoję malonumų ir pramogų, eitume padėti labiausiai vargstantiems mūsų broliams ir seserims.

„Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis jis pastatys dešinėje, ožius – kairėje. Ir tars karalius stovintiems dešinėje: ‘Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę!
Nes aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote,
buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte,
buvau keleivis, ir mane priglaudėte,
buvau nuogas – mane aprengėte,
ligonis – mane aplankėte,
kalinys – atėjote pas mane’.
Tuomet teisieji klaus: ‘Viešpatie, kada gi mes tave matėme alkaną ir pavalgydinome, trokštantį ir pagirdėme? Kada gi mes matėme tave keliaujantį ir priglaudėme ar nuogą ir aprengėme? Kada gi matėme tave sergantį ar kalinį ir aplankėme?’ Ir atsakys jiems karalius: ‘Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte’. (Mt 25,31-40)

Vienuolis Pedro Opeka, paskirtas į Madagaskarą, pastebi daugybę žmonių ir vaikų, gyvenančių šiukšlyne… ir ima veikti.

Dalintis: