Nuo krikščionybės pradžios vyrai ir moterys rinkosi celibatą dėl Kristaus ir Evangelijos, gyventi skaistume, neturte ir paklusnume. Pašvęstasis gyvenimas būdamas ir Dievo dovana, ir atsakymas į asmeninį kvietimą, amžiams, įgavo labai skirtingas formas. Tačiau išlaikė tris esminius elementus: pasišventimą, misiją ir brolišką bendruomeninį gyvenimą. Šiame filme, Net for God jus atveda į susitikimą su pašvęstaisiais asmenimis iš skirtingų bendruomenių, Bažnyčių ir kraštų, kurie atsiliepė tam pačiam Kristaus kvietimui viską palikti ir juo sekti.
2015 m. gegužės mėn.
Net for God
Klausimai diskusijai:
1. Kas mane palietė šiame filme?
2. Kokiam radikaliam žingsniui Dievas kviečia mane šiandien, kad Juo sekčiau?
Užtarimo malda:
Šventoji Dvasia, dėkojame už pašvęstojo gyvenimo dovaną ir už visus tuos, kiekvienoje iš mūsų bažnyčių, kurie atsiliepė į šį kvietimą sekti Kristumi. Kartu su popiežiumi Pranciškumi meldžiame, kad jiems pasirenkant gyvenimo kelią juoa įkvėptum vargdienių dvasioje palaiminimu. Duok jiems širdį, pajėgiančią paguosti ir nušluostyti ašaras mažiausiesiems. Išmokyk juos švelnumo galios, kad Kristaus viešpatavimas šviestų juose.
Dievo Žodis:
Iš laiško Efeziečiams 1 skyriaus, 3-6 eilučių:
“Garbė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris palaimino mus Kristuje visokeriopa dvasine palaima danguje, mus išsirinkdamas jame prieš pasaulio sukūrimą, kad būtume šventi ir nesutepti jo akivaizdoje. Iš grynos meilės, laisvu savo valios nutarimu, jis iš anksto paskyrė mus per Jėzų Kristų tapti jam įsūniais savo malonės kilnumo šlovei.

Dalintis: