Ištrauka iš filmo “Jėzus”.
„Pirmąją savaitės dieną, rytui brėkštant, moterys atėjo prie kapo, nešdamosi paruoštus tepalus. Jos rado akmenį nuritintą nuo kapo, o įėjusios vidun, neberado Viešpaties Jėzaus kūno. Jos sutriko ir nežinojo, ką daryti, bet štai prisiartino du vyrai spindinčiais drabužiais. Moterys išsigando ir nuleido žemyn akis, o tie vyrai prabilo: „Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Nėra jo čia, jis prisikėlė! Atsiminkite, ką jis yra jums sakęs, būdamas Galilėjoje: ‘Žmogaus Sūnus turi būti atiduotas į nusidėjėlių rankas ir nukryžiuotas, o trečią dieną prisikelti!’“ (Lk 24, 1-7)
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Kaip moterys reaguoja į tuščią kapą?
2. Ką angelai pasako moterims?
3. Kaip aš vertinu Jėzaus pažadus? Kokius žinau dar neišsipildžiusius Jėzaus pažadus?

Dalintis: